Решение на Съда на ЕС относно разпоредби от ЗАНН, нарушаващи презумпцията за невиновност

16 ноември 2022

Съдът на Европейския съюз се произнесе с Решение от 10 ноември 2022 г. по дело C-203/21 ("Делта Строй 2003"), образувано по преюдициално запитване на Окръжен съд – Бургас.

Пред Окръжния съд е било започнато административнонаказателно производство за налагане на имуществена санкция на търговско дружество за това, че се е обогатило вследствие на извършена от неговия управител данъчна измама. Същевременно наказателното дело срещу управителя, образувано на основание чл. 255, ал. 1, т.  2 и 3 НК, е висящо. Затова Окръжният съд спира производството по административното дело и отправя питане към Съда на ЕС относно съответствието с правото на ЕС на разпоредбите на чл. 83а и сл. от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), които уреждат налагането на имуществена санкция на юридическо лице за престъпление, извършено от негов управител или служител.

Анализирайки разпоредбите на чл. 83а и сл. ЗАНН във връзка с фактическата обстановка по казуса, Съдът на ЕС стига до извода, че в резултат на тази национална уредба става възможно на юридическото лице да бъде наложена наказателна санкция за престъпление, за което обаче съответният съд все още не знае дали действително е било извършено, и за което не е дадена възможност на юридическото лице да изрази надлежно  своето становище. Такова положение несъразмерно засяга принципите, закрепени в чл. 48 от Хартата на основните права на ЕС - презумпцията за невиновност и правото на защита.

Поради тези съображения Cъдът на ЕС заключава, че "член 48 от Хартата трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална правна уредба, съгласно която националният съд може да наложи на юридическо лице наказателна санкция за престъпление, за което евентуално е отговорно физическо лице, овластено да формира волята на това юридическо лице или да го представлява, в случай че на последното не е била дадена възможност да оспори действителното извършване на престъплението".

За повече информация вж. Решение на Съда на ЕС по дело C-203/21, поместено в Евро Право, и тематичната разработка в Евро Финанси - Европейската съдебна практика и несъвместимостта на националните уредби с общностното право, вкл. в областта на облагането с ДДС.