Акционерен капитал

Синтезирана информация за притежателите на акции и разпределението на техните дялове в акционерните дружества

"Акционерен капитал" е модул към уеб базираната информационна система за фирмите и организациите АПИС Регистър+.

Информацията в модула се ползва от екрана "Досие на фирма" в информационната система АПИС Регистър+ и дава справка за:

  • имената на акционерите във всяко акционерно дружество – български и чуждестранни юридически и физически лица;
  • техните представители и пълномощници, присъствали на общите събрания;
  • брой, видове акции и относителен дял от капитала на дружеството;
  • промяна на капитала, номинала и вида на акциите на съответната фирма.

Чрез функцията „Свързаност“ се осигурява детайлна информация за участията на акционерите в други фирми, както и за връзката им със субекти, с възможност за проследяване на архивните състояния на фирмите.

При едновременно ползване с модула „Импорт и следене на списъци за фирмени промени“ има възможност чрез зададен списък с ЕИК на акционерни дружества системата да известява чрез имейл за всяка промяна на акционерите в тях.

Информацията, предоставяна от модула, се актуализира ежедневно в случай на настъпила промяна и е актуална към последното проведено общо събрание на акционерите на съответното дружество.