АПИС Регистър+

Информационна система за фирмите и организациите

Съдържа данните от официални публични източници на информация за търговците, сдруженията и фондациите, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и субектите по регистър БУЛСТАТ

Съдържание

Търговски регистър и Регистър на юридическите лица с нестопанска цел:

 • новорегистрираните;
 • пререгистрираните;
 • заличените;
 • в ликвидация;
 • в несъстоятелност;

с пълната информация за тях:

 • фирма и правна форма;
 • адрес, телефон, мейл;
 • предмет на дейност;
 • управители, представители, собственици;
 • капитал;
 • особени случаи на вписване като: заложен кредитор, залози, запори и обезпечени вземания;
 • обявени актове - сканираните оригинални документи: заявления за вписване, устав/договор, актуален учредителен акт, протоколи, покани за общи събрания, декларации, финансови отчети и други документи.

Регистър БУЛСТАТ:

 • юридическите лица, които не са търговци;
 • търговските представителства на чуждестранни лица;
 • неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите и осигурителни каси по Кодекса за социално осигуряване;
 • упражняващите свободна професия или занаятчийска дейност;

Финансови показатели от годишни финансови отчети - анализ на финансовото състояние и резултати на фирмите на базата на реализираните от тях приходи, печалба/загуба, собствен капитал и активи:

 • изчислени показатели за рентабилност, коефициенти на финансова автономност и задлъжнялост;
 • графично представяне на основните финансови показатели;

Брой персонал - брой на осигуряваните от всеки осигурител служители – здравно и социално за всеки месец;

Данъчните регистри - регистрираните и дерегистрираните фирми по ЗДДС -  фирма, данъчна регистрация, данъчен адрес, длъжници и др.;

Публични продажби - обявленията за публична продан на имущество на длъжници;

Неофициален раздел на "Държавен вестник" - обнародваните съобщения и обявления на държавните ведомства, учреждения и общини;

Регистър на обществените поръчки - данни за обявленията и сключените договори за обществени поръчки;

Списъци на адвокатите - по адвокатски колегии с адреси и телефони;

Списък на нотариусите и помощник-нотариусите - с адреси и телефони;

Указател на държавните структури - на административните структури – списъци на заемащите и заемалите висши държавни и други длъжности съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за публичност на имуществото на лицата, заемащи висши държавни длъжности;

Данни от изборите - кандидатите и спечелилите вота в парламентарни, президентски и местни избори;

Списъци с данни за издадените от държавните органи разрешения и лицензии за извършване на съответна дейност от фирмите;

Бизнес-информация за фирмите - регистрирани търговски марки, данни от реклами и Интернет сайтове;

Участие в изложения и панаири - отчитане на търговската активност на фирмите;

Сертифицираните по ISO фирми, данни за тях, както и за консултантските и сертифициращите организации;

Анотирана информация от медиите;

Справочна информация: минималната работна заплата, официалният валутен курс на лева и основният лихвен процент на БНБ, телефонни и пощенски кодове в България.

Функционални възможности

 • Справка по конкретна дата или интервал от време за вписванията в Търговския регистър и регистъра за юридическите лица с нестопанска цел, както и в регистър БУЛСТАТ;
 • Бърза и лесна ориентация за промените във фирмените досиета – показва за кое обстоятелство и кога е настъпила съответната промяна;
 • Връзка с други източници на информация за фирмата;
 • Свързаност – при избор на иконката „свързаност“ към съответен идентификатор извежда списък от фирми, с които дадения субект или фирма участва в други фирми;
 • Удобства за справки по различни критерии за маркетингови цели и експорт на списъци;
 • Възможност за автоматично следене и известяване за всяка промяна (отделен модул, достъпен само от уеб версията на системата);
 • Достъп от фирменото досие до оригиналните документи, подадени от лицата в Търговския регистър, чрез кликване върху препратки към съответните обявени актове;
 • Експорт на документи в TXT, WORD, HTML и PDF;
 • Приемственост с данните от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, връзка с Неофициален раздел на „Държавен вестник" и останалите източници на информация, което позволява да се проследи пълната история на търговците.

Разширена услуга на информационната система АПИС Регистър+ за маркетингови цели

АПИС Регистър+ предлага специализирана услуга: извадки по зададени критерии от базата данни на продукта с фирмена информация.

Критериите се задават от потребителите и могат да бъдат както следва:

 • брой на осигурявания персонал;
 • вид на търговеца/субекта;
 • регистрация по ДДС;
 • населено място;
 • контактни данни;
 • бранш от класификатора на икономическите дейности;
 • категория на прихода;
 • фирми, обявени в несъстоятелност.

Възможно е задаването на един или на комбинация от посочените критерии.

Извадките съдържат: наименование (фирма), ЕИК/БУЛСТАТ, адрес, телефон и е-mail (ако са посочени), управляващи, собственици, капитал и дата на последното актуално състояние на фирмата според Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ. Предоставят се във формат ЕXCEL или ТХТ и могат да се заявяват еднократно или периодично чрез абонамент.

Цените са по договаряне и се определят на база зададените критерии и обеми на съдържанието.