АПИС Глобус

Експертна информация за чуждестранните инвестиции и за правоотношенията с международен елемент

АПИС Глобус е модул от правната информационна система АПИС, който предлага актуална информация на български и английски език зa:

 • Правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България
 • Регламентацията на стопанската дейност на чуждестранните субекти
 • Бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали
 • Макроикономическата рамка и кредитния рейтинг на Република България
 • Правния статут на чужденците
 • Правоотношенията с международен елемент
 • Административните процедури с участието на чуждестранни физически или юридически лица
 • Пътуването, работата, образованието и емиграцията на български граждани в чужбина
 • Двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна.

Разработките в модула са написани от водещи експерти в държавните ведомства, научни работници и други специалисти.

Информацията в модула е представена под формата на:

 • Административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;
 • Обзорни теми – сбито изложение на общите принципи и характеристики на правната уредба в определена област;
 • Сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;
 • Примерни образци – предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;
 • Формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебни процедури формуляри с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл;
 • Таблици и графики – таблично и графично представяне на статистическата информация за макроикономическата рамка.

АПИС Глобус е насочен към широк кръг от потребители: чуждестранни инвеститори в България; търговски представителства на чуждестранни лица, посолства и консулства на чужди държави; представителства на международни организации; български консултантски и посреднически фирми; държавни ведомства; адвокатски и нотариални кантори и др.

Актуализация на данните

Информацията в модула се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”.

За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: .DOC .PDF