Апис Глобус

Експертна информация за чуждестранните инвеститори и за правоотношенията с международен елемент

АПИС – Глобус е модул от правната информационна система АПИС, който предлага актуална информация на български и английски език зa: правния режим на чуждестранните инвестиции в Република България; регламентация на стопанската дейност на чуждестранните субекти; бизнес-средата за чужди и със смесено участие капитали; макроикономическата рамка и кредитния рейтинг на Република България; правния статут на чужденците; правоотношенията с международен елемент; административните процедури с участието на чуждестранни физически или юридически лица пътуването, работата, образованието и емиграцията на български граждани в чужбина; двустранните и многостранните международни договори, по които Република България е страна.

Разработките в модула са написани от водещи експерти в държавните ведомства, научни работници и други специалисти.

Информацията в модула е представена под формата на:

  • Административни, съдебни и нотариални процедури – описание на реда и условията за осъществяването им;

  • Обзорни теми – сбито изложение на общите принципи и характеристики на правната уредба в определена област;

  • Сделки – описание на правната уредба и предоставяне на примерен образец за съответната сделка с пояснения за използването му;

  • Примерни образци – предложения за писменото оформление на молби, декларации, пълномощни, договори и др.;

  • Формуляри – готови бланки на използваните в административните и съдебни процедури формуляри с възможност за тяхното попълване, отпечатване и съхранение във файл;

  • Таблици и графики – таблично и графично представяне на статистическата информация за макроикономическата рамка.

АПИС – Глобус е насочен към широк кръг от потребители: чуждестранни инвеститори в България; търговски представителства на чуждестранни лица, посолства и консулства на чужди държави; представителства на международни организации; български консултантски и посреднически фирми; държавни ведомства; адвокатски и нотариални кантори и др.

Актуализация на данните

Информацията в модула се обновява след всеки брой на “Държавен вестник”.

Интернет-версия на Апис – Глобус

Освен като десктоп-приложение модулът Апис – Глобус е достъпен „он-лайн” в системата Апис Уеб. Този начин на ползване е препоръчителен само ако потребителят разполага с бърза и сигурна Интернет-връзка. Интернет-версията на модула предлага функционални възможности идентични или близки до включените в десктоп-версията. Разликите са основно по отношение на дизайна и потребителския интерфейс и произтичат от особеностите на ползването през Интернет-браузър.

За повече информация можете да се запознаете с Ръководството за потребителя на продукта: .DOC .PDF