АПИС – Софита

Българско законодателство на английски език   

I. Съдържание

Съвместният проект на АПИС и Преводаческа агенция “Софита” обединява досегашните опит и достижения на двете фирми, за да предложи на потребителите удобна и съобразена с нуждите им възможност за ползване на българските законови, а така също и международни правни актове на български и английски език – правно-информационната система “АПИС-СОФИТА”.

В “АПИС-СОФИТА” информацията е структурирана в два основни раздела:

 • Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)
 • Международни правни актове (International Legal Acts)

Разделът “Българско законодателство на английски език (Bulgarian Law in English)” съдържа следните основни класификации:

 • Указател по материя
  • Държавно (Конституционно) право (State (Constitutional) Law)
  • Административно право (Administrative Law)
  • Съдебна система (Judicial System)
  • Образование, наука и култура (Education, Science and Culture)
  • Здравеопазване, екология (Health Care, Environment)
  • Финансово право (Financial Law)
  • Стопанско право (Economic Law)
  • Митнически режим (Customs Treatment)
  • Трудово и осигурително право (Labour and Social-Security Law)
  • Гражданско право (Civil Law)
 • Видове нормативни актове
  • Конституция (Constitution)
  • Кодекси (Codes)
  • Закони (Acts)
  • Правилници (Regulations)
  • Наредби (Ordinances)
  • Други актове (Miscellaneous)
 • Отменени актове

Информацията, предлагана на потребителите на системата, към настоящия момент обхваща:

 • текстовете на български и английски език на всички действащи български кодекси и закони (без изменителните и ратификационните) и на малка част от подзаконовите нормативни актове
 • международни правни актове - официалните версии на английски (над 1340 на брой) и български език (обнародваните в "Държавен вестник")


Продължава попълването на базата данни с преводи на новоприетите закони и официалните версии на английски език на международните правни актове.
 

Преведените текстове се актуализират, както следва:
 

 • Актуализациите на промените в английската версия по правило са достъпни за клиентите в 14-дневен срок след публикуването на измененията и допълненията на нормативните документи в "Държавен вестник", освен в случаите на значителни по обем промени.  
 • Новоприетите правни актове се превеждат в рамките на 20-дневен срок след обнародването им, освен в случаите на извънредно обемни нормативни актове (напр. кодекси), когато преводът на текста може да отнеме по-продължителен период от време.

II. История

СОФИТА е първата частна специализирана преводаческа агенция в България. Създадена през 1989 г., през всичките години на своето съществуване СОФИТА успешно се справя с отговорността да осигури безупречен превод на многобройни конференции и форуми на високо равнище.

Фирмата е спечелила няколко договора на Европейския Съюз за извършване на писмен и устен превод по проекти на програма ФАР за нуждите на Агенция Митници, Българската Телекомуникационна Компания (БТК), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и др. На СОФИТА бе поверен преводът на Въпросника на Европейската Комисия и отговорите на българското правителство във връзка с искането на страната ни да стане пълноправен член на Европейския съюз, на Заключителният акт, обобщаващ резултатите от Уругвайския кръг на многостранните търговски преговори, както и превод на становището на Европейската Комисия относно искането за присъединяване на Република България към Общността.

СОФИТА е включена в списъка на Европейската Комисия като контрагент за преводи на български език.

АПИС е една от първите частни български фирми, специализирани в проектирането, разработването и поддържането на информационни системи с големи бази данни и предоставяне на информационни услуги.

Създадена през месец септември 1989 година, фирмата е претърпяла няколко преобразувания, започвайки с продажба на компютърен хардуер и развивайки се бързо в областта на високите технологии и системи за управление на бази данни. АПИС започва да издава поредица от юридически сборници, както и други правни публикации. През 1993 година фирмата представя на българския пазар първата компютъризирана правно-информационна система.

Понастоящем потребители на АПИС са над 3500 фирми и организации, включително всички министерства, всички български банки, почти всички държавни агенции, повече от 80% от структурите на съдебната система и повече от 70% от структурите на местната власт.

Освен постоянния си персонал, АПИС ползва услугите на широк кръг експерти (над 100) - адвокати, филолози, специалисти в областта на високите технологии, финансови консултанти и др., които работят за фирмата като сътрудници или като служители на непълен работен ден. Повече от 70 са представителите на компанията на територията на цялата страна, които осъществяват продажби на продуктите на АПИС и обслужване на клиентите.