Искови молби

"Искови молби" е модул, интегриран в уеб базираната информационна система за фирмите и организациите АПИС Регистър+, който дава изпреварваща информация за заведените в окръжните съдилища молби за несъстоятелност и други дела между търговци

Модулът предоставя възможност на потребителите по зададени от тях списъци с фирми своевременно и ежедневно да бъдат известявани на електронната си поща за настъпили промени /по избрани критерии/, както и директно да се запознаят с електронните досиета на зададените в списъка компании.

Събираните от АПИС данни от съдилищата за заведените искови молби по несъстоятелност се интегрират с данни от Министерството на правосъдието (от книгата по чл. 634в от ТЗ) с цел проследяване на етапите, през които минава делото след подаването на молбата за откриване на производство по несъстоятелност.

Модулът предоставя информация за страните по заведените молби за откриване на производство по несъстоятелност /ищци и ответници/ и по заведените търговски дела /търговски спорове/ по Гражданския процесуален кодекс и по Закона за задълженията и договорите.

Системата следи и известява автоматично за:

  • заведените искови молби по търговски дела, в т.ч. по несъстоятелност;
  • обявените публични продажби от Камарата на частните съдебни изпълнители;
  • длъжници с неуредени публични задължения към Националната агенция за приходите;
  • обявените залози и запори в Търговския регистър, както и за други промени по партидите на търговци, вкл. настъпили промени на адрес, представляващи лица, собственици, ликвидация и прекратяване на дейност.

Освен автоматичното известяване за промени, системата дава и обобщена справка за подадените искови молби по следните критерии: избор на окръжен съд, задаване на определен период /от дата до дата/, вид на заведените молби (несъстоятелност или по търговски спорове), търсене по ответник или молител, както и по номер и година на делото.

Модулът може да бъде особено полезен в работата на кредитните и финансовите институции. Давайки им възможност да следят и да получават навременна информация относно състоянието на кредитополучателите, той може да има съществен принос за намаляване на риска от необслужвани кредити.