Фирмен анализ

Аналитична информация за ключови показатели от годишните финансови отчети на компаниите в подкрепа на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции

Съвместна разработка на АПИС и MMD Partners

Дава възможност информацията да бъде използвана за анализ при подпомагане на стратегическата и оперативна маркетингова дейност на фирми и институции, насочили се към повишаване на своята ефективност и управление на взаимодействията си в бизнес-пространството.

Нов клас продукт с възможност за потребителите да използват данни от счетоводните отчети на фирмите в България, които предоставя като структуриран финансов анализ.

Използвани са официално предоставените в Търговския регистър към Агенция по вписванията годишни счетоводни отчети, които са обработени и цифровизирани от екипа на „АПИС Регистър+". Използват се данни и от други официални източници като НСИ и др.

Основен акцент са ключови показатели от отчетите за дохода и счетоводните баланси - включени са данни за приходите, собствения капитал, нетния финансов резултат, стойността на активите, информация за средния брой заети лица в съответната организация.

Фирмите в обработваната извадка надвишават 80 000 като отговарят на условията:

 • Регистрирани по ЗДДС;
 • Представили отчетите си в Търговския регистър.

Информацията е организирана йерархично спрямо сектора и основната дейност за всяка фирма, като отделните фирми са класифицирани спрямо посочения НКИД код и допълнително дефинирани групи. Тази структура позволява данните за фирмите да бъдат обобщавани, разглеждани и сравнявани по различни признаци, включително и на секторен и браншови принцип.

„АПИС Регистър - Фирмен анализ" предоставя информация по зададен критерий или група критерии, като я структурира под формата на списък или в практичен табличен и / или графичен вид, в зависимост от естеството на зададените параметри и конкретния инструмент, който се използва. Търсенето може да бъде глобално - по ЕИК номер или име на фирма, или разширено - спрямо набор от показатели.

Както всички продукти от фамилията „АПИС Регистър", „АПИС Регистър - Фирмен анализ" включва актуалната информация за разглежданите фирми и позволява бързо и удобно получаване на желаните финансови показатели и анализи за дадена фирма или група фирми, предоставяйки полезност на управители, финансови и маркетинг мениджъри, както и на всички, заинтересовани от състоянието на българския бизнес.

Структура

 • Списък с фирми с обработени финансови показатели
 • Класация по финансови показатели и зададен критерий или група критерии
 • Модул с финансови анализи

Модул „Финансови анализи"

Ниво на анализ

 • Фирма
 • Сектор (по НСИ номенклатура)
 • Бранш (управленска гледна точка)
 • Произволна група фирми

Показатели за анализ

 • Динамика
 • Ефективност
 • Задлъжнялост
 • Приблизителна стойност на фирма (Оценка на фирма)

Целева клиентска аудитория

Управител

 • Сравнение с конкурентите
 • Развитие на пазара
 • Нова гледна точка на база на реални данни
 • Ефективност на труда и норми на печалба

Маркетинг/Търговски директор

 • Растеж на конкурентите
 • Норми на печалба

Главен счетоводител или финансов директор

 • Бърз, готов финансов анализ
 • Задлъжнялост
 • Сравнение по специфични финансови показатели